Chen Yijie - German Enterprise Centre Qingdao

Chen Yijie – German Enterprise Centre Qingdao